Polityka prywatności gazeo.pl

Niniejsza Polityka prywatności Pawła Stefanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Gazeo Paweł Stefanowski" w Łodzi przy al. 1-go Maja 47, 90-740 Łódź, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającego nr NIP: 947-102- 05-50, REGON: 471523240 (dalej Gazeo) dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej jako "Dane") udostępnianych przez Ciebie Gazeo w ramach portal https://gazeo.pl oraz https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/, których administratorem jest Gazeo (dalej łącznie jako "Serwisy").

Pragniemy zapewnić, że przetwarzamy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że Gazeo przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Gazeo dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane Dane.

Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ("RODO"). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Gazeo.

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

 

1. Administrator Danych

Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisach jest Paweł Stefanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Gazeo Paweł Stefanowski" w Łodzi przy al. al. 1-go Maja 47, 90-740 Łódź, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający nr NIP: 947-102-05-50, REGON: 471523240

2. Słowniczek

Wszelkie sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:

Serwis
Portal lub Aplikacja

Aplikacja
aplikacja dostępna pod adresem https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl

Portal
portal internetowy dostępny pod adresem https://gazeo.pl

Użytkownik
osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie, w wyniku czego udostępnia w Serwisie swoje Dane

Dane
oznacza dane udostępnione Gazeo, w tym w Serwisie przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer IP

Dane wrażliwe
oznaczają Dane specjalne i Dane karne

Dane specjalne
oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

Dane karne
oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

Dane dzieci
oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia

Osoba
oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

Podmiot przetwarzający
oznacza organizację lub osobę, której Gazeo powierzył/a przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

Profilowanie
oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Eksport Danych
oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

3. Cele i podstawa przetwarzania Danych

3.1

Administrator przetwarza Twoje Dane przetwarza Twoje Dane, o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

3.2

Gazeo przetwarza Twoje Dane, które jest niezbędne do wykonania umowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

3.3

Gazeo przetwarza Twoje Dane, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gazeo (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

3.4

Gazeo przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

W powyższych przypadkach w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem; W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3.1 powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

3.5

Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny. 

4. Dane osobowe przetwarzane przez Gazeo, w tym ramach Serwisu

4.1

O ile zdecydujesz się na korzystanie z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych.

4.2

Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez Gazeo będą następujące Dane:

4.3

Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w ramach Serwisu Danych wrażliwych i Danych dzieci.

4.4

Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem Polityki prywatności wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym odbiorcy bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.

4.5

Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Internetu łącząc się z Serwisem oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

5. Korzystanie z Serwisu

5.1

W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową http://gazeo.pl lub https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/.

5.2

W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Serwisu, takich jak: otrzymywanie za jego pośrednictwem newslettera lub informacji handlowych.

5.3

W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania z Serwisu, Twoje Dane nie będą przechowywane przez Gazeo, z tym że Gazeo zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez Gazeo okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5.4

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych za pomocą opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości e-mail lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części "Kontakt". W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych.

5.5

Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do Twojego wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe.

6. Czas przechowywania Danych

Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 6 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Serwisu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych.

7. Twoje prawa

7.1

Masz prawo zwrócić się do Gazeo celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. Gazeo w jasny sposób informuje o Danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.

7.2

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

8. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)

8.1

Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z Gazeo poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez Gazeo na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.

8.2

Gazeo zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych niezwłocznie, w tym Danych w celach na jakie uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że Gazeo będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla Gazeo ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane są Gazeo niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

8.3

Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

9. Skarga na przetwarzanie Danych

Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania Gazeo w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Odbiorcy Danych

10.1

Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi Gazeo.

10.2

Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty.

10.3

Twoje Dane mogą być przekazywane przez Gazeo do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez Gazeo i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych). GAZEO nie przekazuje Twoich danych bezpośrednio do państwa trzeciego ale korzysta z narzędzi oferowanych przez Facebook Ireland Ltd. takich jak: Messenger, Lead Ads, Piksel, Google Ireland Ltd. takich jak: Adwords, Analytics, Search Control oraz Microsoft Corporation w zakresie rozwiązań chmurowych. Wobec tego, iż są to podmioty międzynarodowe mogą one przekazywać Twoje Dane do państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską oraz zgodnie z zasadami przetwarzania danych w tych podmiotach, dla Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation, dla Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl, dla Microsoft https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

11. Polityka "Cookies"

11.1

Gazeo zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.

11.2

Plik Cookies (tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11.3

Gazeo wykorzystuje pliki Cookies "sesyjne" przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies "stałe" przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie oraz pliki Cookies podmiotów zewnętrznych, czyli pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów dostawców usług (np. map umieszczanych w Portalu) współpracujących z administratorem Serwisów. Te pliki pozwalają dostosowywać np. reklamy do preferencji i zwyczajów ich Użytkowników. pliki Cookie z tej kategorii są zamieszczane w Portalu przez: Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Ltd.

11.4

pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.

11.5

pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.

11.6

Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

11.7

Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

11.8

Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików "Cookies" w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.

11.9

Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej oraz na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki "Cookies": to Internet Explorer, Mozilla FireFox. Google Chrome, Opera. Więcej na temat cookies można przeczytać na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

12. Pytania i kontakt

12.1

W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z Gazeo poprzez adres e-mail kontakt@gazeo.pl. Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych; jest to wymagane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. Gazeo w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzieli na nie odpowiedzi.

12.2

W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z Gazeo poprzez adres e-mail pomoc@gazeo.pl.

13. Zmiany w Polityce prywatności

13.1

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Gazeo poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz poprzez wiadomość e-mail.

Polityka prywatności wchodzi w życie 1.12.2022.

Nowa polityka prywatności od 1.12.2022

Stara polityka prywatności od 9.11.2021 do 30.11.2022

Stara polityka prywatności do 8.11.2021

OK Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług.
Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej…