OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PRODUCENTÓW I WARSZTATÓW
w zakresie zakupu dostępu do Konta
- OWU KONTA

Niniejsze Ogólne Warunki Umów określają warunki i zasady współpracy z Administratorem w ramach portalu gazeo.pl i konta dostępnego pod adresem konto.gazeo.pl oraz świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji dostępnej pod linkiem https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/ administrowanych i prowadzonych przez Pawła Stefanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GAZEO Paweł Stefanowski przy al. 1-go Maja 47, 90-740 Łódź, posiadającego nr NIP 947-102-05-50, REGON 471523240, adres e-mail kontakt@gazeo.pl , numer telefonu + 48 609 966 101 i zawiera następujące informacje:

1. DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

W regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Adres e-mail
oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Dane pojazdu
marka, model, rok produkcji, generację pojazdu i wersję pojazdu, którego ma dotyczyć Wycena, oraz informacja o jego miesięcznym przebiegu i średnim spalaniu benzyny lub oleju napędowego

Dzień roboczy
każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)

Formularz zgłoszenia
udostępniony w Portalu interaktywny formularz umożliwiający rejestrację i założenie Konta

Portal
portal internetowy prowadzony pod domeną https://gazeo.pl/ przez Administratora

Kodeks cywilny
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Konto
dostępne dla danego Warsztatu lub Producenta po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i hasła) do konta na Portalu, za pośrednictwem którego Warsztat lub Producent wprowadza swoje dane oraz może w jego ramach korzystać z dodatkowych funkcjonalności Aplikacji lub Portalu

OWU
niniejsze ogólne warunki umów określające prawa i obowiązki Stron

Oznaczenia
oznaczają firmę, nazwy handlowe, znaki towarowe, logo, nazwy domen oraz inne oznaczenia odróżniające firmę bądź markę Warsztatu lub Producenta, do których prawa przysługują Warsztatowi lub Producentowi

Aplikacja
aplikacja dostępna na stronie https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/, umożliwiająca Użytkownikom uzyskanie wyceny instalacji gazowej w wybranym Warsztacie

Administrator
Paweł Stefanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GAZEO Paweł Stefanowski przy al. 1-go Maja 47, 90-740 Łódź, posiadający nr NIP: 947-102-05-50, REGON: 471523240

Strona
Administrator lub Producent, lub Warsztat

Umowa
umowa między Warsztatem lub Producentem a Administratorem, której przedmiotem jest Konto Standard, Konto PLUS, Konto Basic lub Konto PRO, które szczegółowo zostały opisane w pkt 4 OWU

Użytkownik
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Portalu, w tym funkcjonalności udostępnionych przez Administratora w Portalu oraz usługi Wyceny poprzez Aplikację

Warsztat
osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, prowadząca działalność w zakresie montażu instalacji gazowej w pojazdach

Producent
osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, prowadząca działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji elementów instalacji LPG

Wycena
szczegółowa informacja na temat kosztów montażu instalacji gazowej we wskazanym przez Użytkownika pojeździe

2. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY STRON

2.1

O ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie OWU, co oznacza, że OWU określają prawa i obowiązki Stron. Jeśli Strony zawrą Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami OWU, z wyłączeniem indywidualnie ustalonych pomiędzy Administratorem a Warsztatem lub Producentem zmian zawartych w formie pisemnej, stosuje się w zakresie objętym taką kolizją postanowienia Umowy, w pozostałym zakresie OWU nadal wiążą Strony.

2.2

Wszelkie wcześniejsze ustalenia, w tym zawarte umowy między Stronami, tracą moc z datą zawarcia Umowy.

3. WYMOGI TECHNICZNE

3.1

Celem skorzystania z funkcjonalności Konta w Portalu Producent lub Warsztat winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:

 1. posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript;
 2. wskazanie i używanie ważnego i aktywnego Adresu e-mail;
 3. wskazanie aktywnego numeru telefonu do otrzymywania powiadomień sms.

3.2

Celem wykonywania Umowy, w tym zawarcia Umowy, Producent lub Warsztat winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:

 1. posiadanie miejsca w skrzynce pocztowej pod wskazanym przez Producenta lub Warsztat Adresem e-mail umożliwiającego odbieranie przez Producenta lub Warsztat wiadomości;
 2. brak blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na Adres e-mail wskazany przez Producenta lub Warsztat;
 3. nieusuwanie i nieblokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Producenta lub Warsztat;
 4. posiadanie aktywnego numeru telefonu oraz brak blokowania wiadomości z numeru telefonu Administratora.

3.3

Zmiany wymogów technicznych nie stanowią zmiany OWU ani Umowy o ile zostaną zamieszczone przez Administratora w Aplikacji oraz na Portalu. Informacja o zmianach wymogów technicznych będzie dostępna na Koncie Producenta lub Warsztatu.

3.4

Zamawiający ponosi koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji i Portalu.

4. ZAKRES USŁUG

4.1

W ramach Umowy Warsztat może zawrzeć z Administratorem Umowę w dwóch wariantach:

 1. Konto Standard;
 2. Konto PLUS.

4.2

W ramach Umowy Producent może zawrzeć z Administratorem Umowę w dwóch wariantach:

 1. Konto Basic;
 2. Konta PRO, w opcji zależnej od ilości materiałów reklamowych Producenta zgodnie z załącznikiem nr 2 OWU.

4.3

Konto Standard dla Warsztatu obejmuje następujące funkcjonalności;

 1. zarządzanie danymi Warsztatu wyświetlanymi w bazie Warsztatów na Portalu;
 2. zarządzanie opiniami dodawanymi przez Użytkowników o Warsztacie na Portalu;
 3. zarządzanie zmówionymi rozmowami przez Użytkowników z Warsztatem;
 4. statystyki dotyczące materiałów zawartych na Portalu o danym Warsztacie wraz z danymi dotyczącymi ilości wejść na profil Warsztatu oraz w dane materiały o Warsztacie;
 5. bezpłatne udostępnianie dla Użytkowników materiałów o danym Warsztacie i jego usługach, w tym materiałów reklamowych, zamieszczanych w Portalu przez Administratora.

4.4

Konto PLUS dla Warsztatu obejmuje funkcjonalności określone w pkt 4.3 powyżej oraz:

 1. moduł do tworzenia wycen instalacji gazowych dla Użytkowników, którzy chcą skorzystać z usługi wyceny za pośrednictwem Portalu poprzez użycie przycisku "Zamów wycenę" w bazie Warsztatów przy danej prezentacji Warsztatu oraz bezpośrednio przez stronę internetową Aplikacji;
 2. widget, który Warsztat może umieścić na swojej stronie internetowej, przekierowujący Użytkownika do Aplikacji i umożliwiający mu skorzystanie z usługi Wyceny i/lub funkcji "zamów rozmowę" w zależności od wyboru Warsztatu;
 3. dostęp do zapytań o wycenę Użytkowników na Koncie Warsztatu;
 4. możliwość kontaktu z Użytkownikami zamawiającymi Wycenę przez moduł dotyczący Wyceny.

4.5

Konto Basic dla Producenta obejmuje następujące funkcjonalności:

 1. zarządzanie danymi Producenta wyświetlanymi w bazie Producentów;
 2. zarządzanie opiniami dodawanymi przez Użytkowników o Producencie i jego produktach;
 3. zarządzanie zamówionymi rozmowami przez Użytkowników;
 4. widget, który Producent może umieścić na swojej stronie internetowej, umożliwiający Użytkownikom na skorzystanie z funkcji "zamów rozmowę".

4.6

Konto PRO dla Producenta obejmuje funkcjonalności określone w pkt 4.5 powyżej oraz:

 1. moduł z wykazem materiałów reklamowych o Producencie i jego produktach na Portalu;
 2. statystyki dotyczące materiałów zawartych na Portalu o danym Producencie wraz z danymi dotyczącymi liczby wejść na profil Producenta oraz materiały o Producencie;
 3. bezpłatne udostępnianie dla Użytkowników materiałów o danym Producencie i jego produktach, w tym materiałów reklamowych, zamieszczanych w Portalu przez Administratora.

4.7

Konto PRO dla Producenta może zostać rozszerzone o następujące dodatki:

 1. dodatek W – w ramach którego Producent może wskazać wybrane przez siebie Warsztaty (nieposiadające Konta lub posiadające dostęp do Konta Basic lub Konta PLUS), które mogą tworzyć Wyceny, a Producent uzyskuje możliwość analizowania tych danych oraz uzyska dostęp do narzędzia widget, który Producent lub wskazany przez Producenta Warsztat może umieścić na swojej stronie internetowej, przekierowujący Użytkownika do Aplikacji i umożliwiający mu skorzystanie z usługi Wyceny;
 2. dodatek WP – w ramach którego Producent ma możliwość tworzenia Wycen dla Użytkowników i wskazywania Użytkownikowi polecanego Warsztatu, w jakim usługa instalacji może zostać wykonana oraz uzyska dostęp do narzędzia widget, który Producent może umieścić na swojej stronie internetowej, przekierowujący Użytkownika do Aplikacji i umożliwiający mu skorzystanie z usługi Wyceny.

5. ZAKUP DOSTĘPU DO KONTA

5.1

Każdy Warsztat może dokonać zakupu dostępu do Konta w wybranym przez siebie wariancie Standard lub PLUS.

5.2

Każdy Producent może dokonać zakupu dostępu do Konta w wybranym przez siebie wariancie Basic lub PRO, w tym dla Konta PRO dodatkowo w opcji zależnej od ilości materiałów reklamowych Producenta szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 OWU, oraz przy Koncie PRO dodatkowo jedno z dwóch dostępnych rozszerzeń: dodatek W lub WP.

5.3

Producent posiadający Konto PRO w każdy momencie może dokonać zmiany Umowy poprzez wybieranie wyższego typu Konta w zakresie ilości materiałów reklamowych, o których mowa w pkt 5.2 powyżej.

5.4

W przypadku Kont dla Warsztatów Umowa może zostać zawarta:

 1. na czas nieokreślony z miesięcznym okresem rozliczeniowym autoodnawialnym;
 2. na czas określony jednego roku z płatnością jednorazową za cały okres obowiązywania Umowy.

5.5

W przypadku Kont dla Producentów Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony w trybie płatności miesięcznej, z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy.

5.6

Warunkiem zawarcia Umowy z Administratorem o dostęp do Konta jest:

 1. zapoznanie się z treścią OWU KONTA i zaakceptowanie OWU KONTA;
 2. wypełnienie Formularza zgłoszenia poprzez podanie co najmniej:
  1. firmy Producenta lub Warsztatu;
  2. adresu Producenta lub Warsztatu;
  3. Adresu e-mail, który będzie wykorzystany do założenia konta oraz komunikacji pomiędzy Administratorem a Producentem lub Warsztatem w celu wykonania Umowy;
  4. numeru telefonu;
  5. numeru NIP;
  6. numeru REGON;
  7. numeru KRS dla Producentów lub Warsztatów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  8. wskazanie typu Konta: Konta Standard lub Konta PLUS w zależności od wyboru Warsztatu albo Konta Basic lub Konta PRO oraz w opcji zależnej od ilości materiałów reklamowych Producenta szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 OWU KONTA, a także dodatku W lub WP w zależności od wyboru Producenta;
  9. w przypadku Warsztatów, wskazanie okresu na jaki Warsztat chce dokonać zakupu dostępu do Konta zgodnie z pkt 5.4; i przesłanie Formularza zgłoszenia do Administratora;
 3. zawarcie z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych poprzez zatwierdzenie warunków umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w trakcie przesyłania Formularza zgłoszenia.

5.7

Formularz zgłoszenia z danymi Producenta lub Warsztatu powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Producent i Warsztat zobowiązuje się poinformować o tych zmianach Administratora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany.

5.8

Po otrzymaniu Formularza zgłoszenia Administrator dokona weryfikacji Producenta lub Warsztatów. Weryfikacja Producenta lub Warsztatu jest jednorazowa i nie obowiązuje Producenta lub Warsztatu, który uprzednio zawarł umowę o dostęp do Konta.

5.9

Z chwilą otrzymania przez Producenta lub Warsztat wiadomości e-mail od Administratora potwierdzającej pozytywną weryfikację Producenta lub Warsztatu oraz dane dostępowe do założonego przez Administratora Konta dla Producenta lub Warsztatu, z zastrzeżeniem pkt 5.10 poniżej, Umowa zostaje zawarta.

5.10

W przypadku Producenta lub Warsztatu, o których mowa w pkt 5.8 zd. 2 Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia prawidłowego przesłania Formularza zgłoszenia.

5.11

W przypadku braku pozytywnej weryfikacji Producenta lub Warsztatu przez Administratora, Administrator prześle Producentowi lub Warsztatowi na Adres e-mail wskazany w Formularz zamówienia informację, iż Producent lub Warsztat nie spełnił kryteriów w postaci prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów instalacji LPG (dla Producentów) lub w zakresie świadczenia usługi montażu instalacji LPG (dla Warsztatów).

5.12

Administrator jest również uprawniony do odmowy zawarcia Umowy z danym Warsztatem lub Producentem poza przypadkami wskazanymi w pkt 5.11 powyżej.

5.13

Przez pierwsze 2 miesiące obowiązywania Umowy dostęp do Konta jest darmowy. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Producent lub Warsztat uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie.

5.14

Termin, o którym mowa w pkt 5.13 powyżej kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca, tj. dla przykładu: otrzymanie wiadomości e-mail od Administratora, o której mowa w pkt 5.9 powyżej w dniu 20.09.2021 r. jest początkowym dniem tego terminu, a upływa on z dniem 20.11.2021 r., czyli od dnia 21.11.2021 r. rozpoczyna się płatny okres dostępu do Konta.

5.15

Darmowy dostęp do Konta, o którym mowa w pkt 5.13 powyżej, obowiązuje tylko dla pierwszej Umowy zawartej pomiędzy danym Producentem lub Warsztatem a Administratorem, dotyczy to również innych umów wcześniej zawartych pomiędzy Producentem lub Warsztatem a Administratorem o dostęp do Konta na Portalu. W przypadku wypowiedzenia Umowy, a następnie zawarcia kolejnej Umowy Producent lub Warsztat nie jest uprawniony do 2-miesięcznego darmowego okresu korzystania z Konta oraz pozostałych funkcjonalności na Portalu lub w Aplikacji.

5.16

Producent w celu dokonania zakupu dostępu do Konta ma możliwości skorzystania z następujących metod płatności:

 1. karty płatniczej;
 2. płatności internetowej (online) za pośrednictwem operatora płatności PayU, którego regulamin dostępny jest pod linkiem: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Regulamin-pojedynczej-transakcji-p%C5%82atniczej-PayU_2021_04.pdf;
 3. przelewem tradycyjnym.

5.17

Warsztat w celu dokonania zakupu dostępu do Konta ma możliwości skorzystania z metod płatności wskazanych w pkt 5.16 lit. a i lit. b powyżej.

5.18

Producent dokonujący płatności przelewem tradycyjnym, zgodnie z pkt 5.16 lit. c, otrzyma dostęp do Konta po zaksięgowaniu należnej ceny za dostęp do Konta na rachunku bankowym Administratora.

5.19

W przypadku wybrania przez Warsztat Umowy o dostęp do Konta na czas nieokreślony z comiesięcznym autoodnawialnym okresem rozliczeniowym Warsztat może dokonywać płatności jedynie za pomocą karty płatniczej.

5.20

Producentowi lub Warsztatowi nie przysługuje prawo odmowy uiszczenia należnej opłaty za dostęp do Konta w przypadku niekorzystania z Konta.

5.21

Pierwsza zapłata opłaty za dostęp do Konta, w sytuacji, o której mowa w pkt 5.16 lit. a, zostanie pobrana w dniu zawarcia Umowy przez Producenta lub Warsztat albo z upływem okresu, o którym mowa w pkt 5.13 – 5.14 powyżej, w zależności od tego czy Producent lub Warsztat jest uprawniony do 2-miesięcznego okresu darmowego.

5.22

Opłata za dostęp do Konta za kolejny miesiąc, jest pobierana z góry w tym samym dniu danego miesiąca, w którym Warsztat zawarł Umowę albo upłynął okres, o którym mowa w pkt 5.13 – 5.14. Jeśli nie ma takiego dnia w danym miesiącu, zapłata opłaty za dostęp do Konta nastąpi w ostatnim dniu takiego miesiąca kalendarzowego.

5.23

W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności na karcie płatniczej, Administrator wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres e-mail podany przez Producenta lub Warsztat powiadomienie o "nieudanej płatności" i podejmie ponowną próbę, nie więcej jednak niż 7 razy, pobrania należnej opłaty z karty płatniczej Warsztatu lub Producenta.

5.24

W przypadku braku płatności w terminie Administrator będzie także uprawniony do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Producenta lub Warsztatu do Konta. Administrator będzie również uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy 14 Dni roboczych.

5.25

W przypadku wyboru płatności, o której mowa w pkt 5.16 lit. b płatność odbywa się elektronicznie poprzez platformę PayU, poprzez strony Portalu. Warsztat lub Producent zawierając umowę z Administratorem z miesięcznym okresem płatności wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez operatora płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za Konto. Opłata będzie pobierana przez operatora płatności raz w miesiącu. Warsztat lub Producent w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do Warsztatu lub Producenta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Warsztat lub Producent cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Administratora.

6 PRAWA I OBOWIĄZKI PRODUCENTA I WARSZTATU

6.1

Producent lub Warsztat może posiadać jedno Konto na Portalu.

6.2

Producent lub Warsztat nie ma możliwości uzyskania dostępu do Konta anonimowo lub pod pseudonimem.

6.3

Producenta oraz Warsztat obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, które:

 1. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;
 3. stanowią przekazy reklamowe lub przekazy do których rozpowszechniania Producent lub Warsztat nie jest uprawiony;
 4. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy;
 5. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne;
 6. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste.

6.4

Producent oraz Warsztat winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Administratora i oraz osób trzecich.

6.5

Producent oraz Warsztat obowiązany jest do dbania o dobre imię Administratora. Producent oraz Warsztat są odpowiedzialni za szkodę wyrządzoną Administratorowi poprzez naruszenie jego dóbr osobistych na zasadach ogólnych.

6.6

Producenta lub Warsztat obowiązuje zakaz:

 1. podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Aplikacji lub funkcjonalności Aplikacji lub Portalu;
 2. wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w innym celu i w innym zakresie niż jest to określone w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 3. udostępniania danych dostępowych do Konta osobom trzecim, innym niż wyznaczone przez Producenta lub Warsztat do obsługi Konta.

6.7

Producent oraz Warsztat ponoszą pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za rzetelność i prawidłowość zamieszczanych przez siebie informacji w Portalu, w tym w ofercie Wyceny przygotowanej na zamówienie Użytkownika.

6.8

Producent lub Warsztat zobowiązuje się wykonać usługę Wyceny w ciągu 7 Dni roboczych od otrzymania zamówienia usługi Wyceny przez Użytkownika.

6.9

Warsztat posiadający dostęp do tworzenia Wycen w wyniku zakupienia przez Producenta dodatku W, o którym mowa w pkt 4.7 lit. a OWU, jest uprawniony jedynie do wykonywania Wyceny w oparciu o części wyłącznie tego Producenta, który dokonał zakupu rozszerzenia Konta na rzecz Warsztatu.

6.10

Warsztat zobowiązany jest do kontaktu z Użytkownikiem, w terminie wskazanym w pkt 6.8 powyżej, w celu doprecyzowania Danych pojazdu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na wykonanie Wyceny, określony w pkt 6.8 powyżej liczony jest od dnia otrzymania doprecyzowanych Danych pojazdu od Użytkownika.

6.11

Warsztat może odmówić wykonania usługi Wyceny jedynie w przypadku, gdy Warsztat:

 1. nie będzie chciał podjąć się ewentualnego zlecenia wykonania usługi montażu lub naprawy danej instalacji w oparciu o przekazane przez Użytkownika Dane pojazdu;
 2. uzna, że w celu wykonania Wyceny niezbędne jest dokonanie oględzin pojazdu i w terminie wskazanym w pkt 6.8 powyżej skontaktuje się z Użytkownikiem w celu umówienia terminu oględzin pojazdu.

6.12

W przypadku odmowy wykonania Wyceny Warsztat zobowiązany jest w terminie, o którym mowa w pkt 6.8 powyżej przesłać do Użytkownika wiadomość o braku możliwości wykonania Wyceny i jej przyczynach.

6.13

Wycena wykonana przez Warsztat na zamówienie Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji stanowi ofertę Warsztatu, który ją sporządził, i jest wiążąca dla Warsztatu przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Użytkownikowi. Użytkownik, który ma zamiar skorzystać z oferty, powinien skontaktować się bezpośrednio z wybranym Warsztatem.

6.14

Wycena stanowiąca ofertę Warsztatu nie jest wiążąca dla Warsztatu w przypadku, gdy po umożliwieniu dokonania fizycznych oględzin pojazdu, którego Wycena dotyczy, Warsztat stwierdzi, że Dane pojazdu podane przez Użytkownika w formularzu zgłoszenia Wyceny nie odpowiadają rzeczywistym Danym pojazdu lub ujawnione zostaną okoliczności techniczne, które wymagają zmiany oferty Warsztatu.

6.15

Producenta lub Warsztat w zakresie materiałów reklamowych udostępnianych na Portalu obowiązują postanowienia OWU REKLAMY w zakresie reklamy dostępne pod linkiem https://gazeo.pl/gazeopl/reklama.html w zakresie niepozostającym w sprzeczności z postanowieniami niniejszego OWU KONTA.

7. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINSTRATORA

7.1

Administrator zapewnia dostęp do Aplikacji i Portalu na zasadach określonych w OWU KONTA, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:

 1. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Strona;
 2. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.

7.2

Administrator jest uprawniony do czasowego - całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Aplikacji lub Portalu w celu ich ulepszenia, naprawy, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji.

7.3

Zawartość treści umieszczonych w Aplikacji lub Portalu jest chroniona prawami własności intelektualnej Administratora, nie może być kopiowana, modyfikowana, rozpowszechniana bez pisemnej zgody Administratora.

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

8.1

Producent lub Warsztat zawierając Umowę, potwierdza, iż zapoznał się z funkcjonalnościami Aplikacji oraz Portalu i uznał, że spełniają one jego oczekiwania. Administrator nie odpowiada za ewentualne niespełnienie oczekiwań biznesowych Producenta lub Warsztatu w zakresie korzystania z Aplikacji lub Portalu.

8.2

W przypadku zastosowania przez Administratora zabezpieczeń technicznych, Producent lub Warsztat zobowiązuje się do tego, że ich nie usunie. Podjęcie próby usunięcia takiego zabezpieczenia uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku uprzedniego wezwania do zaprzestania zaniechania naruszeń.

8.3

Producent lub Warsztat ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób i jakość wprowadzanych przez siebie danych w Portalu. Producent lub Warsztat ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość świadczonej przez siebie usługi Wyceny oraz usługi świadczonej na bazie Wyceny, w tym zgodności wykonanej usługi z Wyceną.

8.4

Ryzyko poznania haseł oraz innych danych dostępowych do Konta przez osobę trzecią obciąża Producenta lub Warsztat. Producent lub Warsztat w każdym przypadku powzięcia, choćby podejrzenia, że informacje umożliwiające dostęp do Konta są znane osobie nieuprawnionej, zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła.

8.5

W celu zapobieżenia zapoznania się z hasłem osób nieuprawnionych Producent lub Warsztat winien:

 1. używać haseł o podwyższonym stopniu skomplikowania;
 2. z rozsądną częstotliwością, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu, dokonywać zmiany haseł;
 3. nie przekazywać oraz nie ujawniać haseł osobom nieuprawnionym.

8.6

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane zapoznaniem się z hasłami i innymi danymi autoryzacyjnymi dostęp do Konta przez osobę nieuprawnioną.

8.7

Administrator zastrzega, a Producent oraz Warsztat godzi się na czasową niedostępność Aplikacji lub Portalu przez czas niezbędny do wprowadzenia do nich zmian, ich konserwacji i testowania przez Administratora, z tym, że mogą być niedostępne również wskutek awarii (np. w dostawie prądu), a także działań o charakterze siły wyższej. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za niedostępność Aplikacji lub Portalu, jak i za ich wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Administratora, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe. Okresy niedostępności Aplikacji lub Portalu z przyczyn, o których mowa powyżej nie mają wpływu na bieg czasu trwania Umowy i są traktowane jako realizacja Umowy.

8.8

W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem postanowienia art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Administratora za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Aplikacji lub Portalu, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania z Aplikacji lub Portalu. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. Wyłącza się odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady i usterki Aplikacji lub Portalu, niezależnie od ich charakteru. W zakresie nieobjętym wyłączeniami odpowiedzialności, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, Administrator odpowiada za wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, ale tylko za rażące niedbalstwo i winę umyślną do łącznej wysokości do kwoty łącznego wynagrodzenia należnego Administratorowi z tytułu Umowy.

9. PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1

Akceptując OWU KONTA i przesyłając Formularz zgłoszenia przez Producenta lub Warsztat do Administratora, Producent lub Warsztat wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na Adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszenia.

9.2

Przesłanie przez Administratora faktury elektronicznej jako załącznik do wiadomości elektronicznej wysłanej na adres podany przez Producenta lub Warsztat oznacza jej otrzymanie odpowiednio przez Producenta lub Warsztat. Faktura elektroniczna będzie przesyłana przez Administratora nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych od chwili jej wystawienia.

9.3

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Producenta lub Warsztat, jeżeli wynika ono z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem: podania przez Producenta lub Warsztat nieprawidłowego lub nieistniejącego Adresu e-mail, utraty prawa korzystania przez Producenta lub Warsztat z Adresu e-mail, zakwalifikowania jako spam wiadomości elektronicznej, do której załączona została faktura elektroniczna, przez system informatyczny, z którego korzysta Producent lub Warsztat, braku dostępu Producenta lub Warsztatu do połączenia internetowego, przypadkowego usunięcia wiadomości elektronicznej, do której załączona została faktura elektroniczna, nieuzasadnionego uznania załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym.

9.4

Nieotrzymanie przez Producenta lub Warsztat faktury elektronicznej z przyczyn wskazanych w pkt 9.3 powyżej nie zwalnia Producenta oraz Warsztatu z obowiązku zapłaty należności wynikającej z Umowy.

9.5

W przypadku, gdy Producent lub Warsztat nie otrzyma faktury elektronicznej w terminie wskazanym w pkt 9.2 powyżej, powinien on niezwłocznie zgłosić tę okoliczność Administratorowi poprzez przesłanie wiadomości na Adres e-mail kontakt@gazeo.pl.

9.6

Faktura elektroniczna może być również udostępniana za na Koncie Producenta lub Warsztatu przez okres nie krótszy niż 365 dni liczony od dnia jej wystawienia przez Administratora. Po upływie ww. okresu faktura elektroniczna jest archiwizowana i nie będzie udostępniana.

9.7

Producentowi oraz Warsztatowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu akceptacji na przesyłanie faktur elektronicznych za pośrednictwem formularza dostępnego na Koncie i przesłanie go na Adres e-mail kontakt@gazeo.pl. Złożenie oświadczenia w inny sposób jest bezskuteczne i upoważnia Administratora do dalszego przesyłania faktur elektronicznych na Adres e-mail podany przez Producenta lub Warsztat.

9.8

Administrator może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od Administratora zawiesić udostępnianie faktur elektronicznych na Koncie.

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

10.1

Zawierając Umowę, Producent lub Warsztat wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych Producenta lub Warsztatu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy.

10.2

Podanie danych osobowych przez Producenta lub Warsztat jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie Umowy.

10.3

Zasady przetwarzania danych osobowych Producenta lub Warsztatu prowadzonych przez osoby fizyczne i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://gazeo.pl/gazeopl/twoja-prywatnosc.html.

11. OZNACZENIA STRON

11.1

Warsztat lub Producent zawierając Umowę, udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na zamieszczanie Oznaczeń Warsztatu lub Producenta w ramach Aplikacji oraz Portalu.

11.2

Licencja, o której mowa w pkt 11.1 powyżej nie jest ograniczona terytorialnie oraz jest udzielona na czas obowiązywania Umowy, a także przez okres 6 miesięcy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

11.3

Administrator jest uprawniony do używania Oznaczeń w celu informowania o współpracy pomiędzy Stronami, w tym we wszystkich funkcjonalnościach na Portalu i w Aplikacji, w których w jakikolwiek sposób wskazuje lub wypowiada się o Producencie lub Warsztacie.

11.4

Warsztat lub Producent jest uprawniony do korzystania z oznaczenia Administratora w postaci logo w zakresie informowania swoich klientów lub kontrahentów o współpracy z Administratorem. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługuje Warsztatowi lub Producentowi przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 6 miesięcy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

11.5

Warsztat lub Producent ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zamieszczenie w Portalu przez Warsztat lub Producenta Oznaczeń, do których używania i udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie z nich nie jest uprawniony.

12 SIŁA WYŻSZA

12.1

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy lub opóźnienie jej wykonania, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami siły wyższej.

12.2

Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, a w szczególności: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, strajki, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, pożary, sabotaże, awarie zakładu, wypadek lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe, w wyniku których niemożliwe stało się korzystanie z Portalu lub Aplikacji.

12.3

Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę o tym fakcie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia. Gdy działanie siły wyższej ustanie, Strona powołująca się na działanie siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie, o ile będzie to możliwe, powiadomić o tym drugą Stronę. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej.

13 PROCEDURA REKLAMACYJNA

13.1

Zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie funkcjonalności Aplikacji lub Portalu należy dokonywać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@gazeo.pl.

13.2

Producent lub Warsztat przy dokonaniu zgłoszenia reklamacyjnego zobowiązany jest wskazać:

 1. opis zgłaszanego błędu działania Aplikacji lub Portalu;
 2. z jakiego systemu operacyjnego korzysta osoba zgłaszająca błąd;
 3. z jakiej przeglądarki internetowej korzysta osoba zgłaszająca błąd – należy podać nazwę oraz wersję;
 4. link do podstrony, na której wykryto błąd;
 5. opis błędu, jakiego działania Producent lub Warsztat chciał wykonać, jaka funkcja Aplikacji lub Portalu nie działa.

13.3

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Reklamacje niekompletne, zawierające jakiekolwiek braki pozostaną nierozpoznane.

13.4

W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji Wyceny Warsztat zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

14. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

14.1

Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony albo na czas określony 1 roku zgodnie z pkt 5.4.

14.2

Warsztat lub Producent zawierając Umowę, oświadcza tym samym, że akceptuje OWU KONTA bez zastrzeżeń, a jeżeli Warsztat lub Producent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to dodatkowo oświadcza, że Umowa jest zawierana bezpośrednio w związku z jego działalnością gospodarczą i ma dla Warsztatu lub Producenta charakter zawodowy.

14.3

Warsztat może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony z autoodnowieniem poprzez rezygnację z autoodnowienia dostępu do Konta wybierając przycisk "zrezygnuj z subskrypcji" na swoim Koncie, nie później, niż 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu.

14.4

W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy Konto Producenta lub Warsztatu zostanie usunięte w terminie 7 dni a odpowiedzi na pytania (porady eksperckie w zakładce "Praktyk") udzielone przez Producenta lub Warsztat zostaną usunięte w terminie 7 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.

15. ROZWIĄZANIE UMOWY

15.1

Administrator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Warsztat lub Producent naruszył w sposób rażący postanowienia Umowy lub OWU KONTA.

15.2

Warsztat lub Producent ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Administrator nie udostępnił Warsztatowi lub Producentowi Konta, przez nieprzerwany okres 10 Dni roboczych, o ile uprzednio Administrator zostanie wezwany do udostępnienia Konta i wyznaczeniem w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 10 Dni roboczych.

15.3

W przypadku Umów zawartych na czas określony, o których mowa w pkt 5.4 lit. b Warsztat nie jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy.

15.4

Producent może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż po pierwszych 6 miesiącach obowiązywania Umowy.

15.5

Administrator ma prawo dokonać cesji Umowy i OWU KONTA lub jakiejkolwiek ich części, a także delegować wszelkie swoje zobowiązania wynikające z Umowy i OWU KONTA.

15.6

Warsztat ani Producent nie może bez pisemnej zgody Administratora przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy i OWU KONTA na osobę trzecią.

15.7

Administrator ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu lub danych adresowych poprzez przesłanie informacji na ten temat Warsztatowi lub Producentowi na podany przez Warsztat lub Producenta adres poczty elektronicznej, nowych danych kontaktowych i adresowych. Zmiany te nie są zmianami OWU KONTA ani Umowy.

15.8

Warsztat oraz Producent zobowiązani są informować Administratora o każdej zmianie swoich danych rejestrowych, w tym jego adresu, adresu poczty elektronicznej, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia powyższej informacji Administratorowi, chyba że z treści informacji wynika późniejszy termin wejścia w życie tej zmiany. W przypadku niezachowania tej procedury, wszelkie pisma i dokumenty uważa się za skutecznie doręczone odpowiednio pod wskazanym poprzednio adresami i adresem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż Administrator może również skutecznie je doręczyć na nowy adres, o ile będzie mu znany.

16. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

16.1

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z nią będą uprzednio rozwiązywane w trybie mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (https://www.osrodekmediacji.info.pl/przepisy-prawne/#regulamin). Strony wyrażają zgodę na określony w tym regulaminie sposób wyboru mediatora oraz okres trwania mediacji. W przypadku nieosiągnięcia kompromisu, wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, będzie rozstrzygał sąd polski, właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1

Akceptacja OWU KONTA jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy. OWU KONTA stanowią treść zawartej Umowy wraz z treścią wypełnionego Formularza zgłoszenia przesłanego do Administratora.

17.2

Umowa podlega prawu polskiemu.

17.3

Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umów zawartych na podstawie niniejszego OWU KONTA w przypadku zakończenia prowadzonej przez Administratora działalności lub zamknięcia Portalu.

17.4

W sytuacji, o której mowa w pkt 17.3 powyżej Administrator zobowiązuje się poinformować Warsztaty oraz Producentów poprzez przesłanie im wiadomości e-mail na wskazane przez nich Adresy e-mail z 1-miesięcznym wyprzedzeniem oraz zobowiązuje się zwrócić proporcjonalnie kwoty za niewykorzystany dostęp do Konta.

17.5

Administrator zastrzega możliwość zmiany OWU KONTA lub wydania nowych ogólnych warunków umowy w trakcie trwania Umowy, co Warsztat lub Producent akceptuje, z zastrzeżeniem pkt 17.6 poniżej.

17.6

Zmiany cennika stanowiącego załącznik do OWU KONTA lub zmiany zakresu usług, o których mowa pkt 4 OWU KONTA dotyczą jedynie Umów zawartych po dniu wejścia w życie tych zmian i nie dotyczą Umów już obowiązujących, z zastrzeżeniem pkt 17.7.

17.7

W przypadku Umów, o których mowa w pkt 5.4 lit. a oraz pkt 5.5 OWU KONTA (umowa na czas nieokreślony) pkt 17.6 nie ma zastosowania. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionych lub nowych ogólnych warunków umowy Producent lub Warsztat nie dokona wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez rezygnację z dostępu do Konta za pośrednictwem przycisku "Zrezygnuj z subskrypcji", odpowiednio nowe ogólne warunki umowy lub zmienione OWU będą go wiązać po upływie terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą ich wejścia w życie.

17.8

Aktualna wersja OWU KONTA oraz jego archiwalne wersje dostępne są w Aplikacji i Portalu na Koncie Producenta lub Warsztatu. Producent lub Warsztat ma prawo pobrać treść OWU KONTA w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.

17.9

Niniejsze OWU KONTA wchodzą w życie z dniem 1.12.2021 i obowiązują do Umów zawartych od tego dnia.

17.10

Integralną cześć OWU KONTA stanowi:

Załącznik nr 2 – cennik wraz z wariantami opcji dla Kont Producenta.

Załącznik nr 3 – cennik wraz z wariantami opcji dla Kont Warsztatu.

Obecna wersja regulaminu obowiązująca od 1.12.2022 r.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca od 25.10.2021 r. do 30.11.2022 r.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do 24.10.2021 r.

OK Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług.
Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej…